Mer

Wanna have you here

Wanna disapear
Wanna have another beer
Wanna taste your fear
Wanna have a Mer
Wanna have you dear
Wanna have your sugarpear